Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Artikkel

Hvordan skal den store næringsparken på Helgelandsmoen best utvikles på en fremtidsrettet, bærekraftig og helhetlig måte? XPND har utfordret tre av Norges ledende arkitektfirmaer til å bistå med å gi svar på dette spørsmålet.

De anerkjente arkitektfirmaeneA-LAB, Halvorsen & Reine og Dark Arkitekter vil i løpet av mars i år levere sine forslag til mulige utviklingsretninger for Helgelandsmoen Næringspark. Parallelloppdraget «Masterplan Helgelandsmoen» er et viktig ledd i XPNDs betydelige satsing på Ringeriksregionen, etter at vi for ett år siden ble eneeier av næringsparken. Dette er et unikt og strategisk område som XPND ønsker å utvikle til en fremtidsrettet, bærekraftig og helhetlig næringspark.

- Gode prosjekter starter ofte med en solid grunnidé og helhetlige grep. Med dette parallelloppdraget, ønsker vi å kartlegge og belyse mulige utviklingsretninger for næringsparken basert på beliggenhet, eksisterende aktører, fremtidig infrastruktur og tilførsel av ny næring/ aktører til regionen. Vi vil vurdere rasjonelle så vel som ambisiøse ideer, knyttet til arealbruk, bransjer og enkelteiendommer. Parallelloppdraget er starten på en prosess for et område som vi ønsker å utvikle i ulike faser fremover, sier Morten Pettersen, daglig leder i XPND.

Helgelandsmoen Næringspark har en unik og sentral beliggenhet. Parken er et viktig område for den betydelige veksten og utviklingen som bygging av Ringerikesbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss (FRE 16) vil legge til rette for i regionen.

Parken utgjør i dag 420 mål med en bygningsmasse på ca 30.000 kvadratmeter. Nittifem prosent av bygningsmassen er i dag utleid til 30 ulike bedrifter innen helse, idrett, kunst/kultur, hotell og verksteder/ bilsalg. Av det totale arealet, er 39 mål solgt til Block Watne for bolig utbygging, mens areal som må frigis til FRE16 er beregnet til 130 mål. Restarealet for næringsparken vil da være ca. 250 mål. Bortsett fra området som allerede er solgt til Block Watne for boligutvikling, er det ikke lagt føringer for vekting mellom næringsarealer og eventuelt ytterligere boliger på området.

De tre arkitektfirmaenes forslag vil bli evaluert av en gruppe bestående av representanter for XPND og vår rådgiver Trippel Eiendom. Gruppen skal etter planen levere sin evalueringsrapport i slutten av mars. Intensjonen med oppdraget er at utfallet av konkurransen vil bli brukt som grunnlag for et forslag til reguleringsplan for området.

- XPND har de siste årene allokert sine ressurser til Ringeriksregionen, og vi er eier og pådriver for utviklingen av flere sentrale områder i og rundt Hønefoss. Det var derfor en viktig og riktig beslutning for oss, da vi i januar 2019 overtok 100 prosent av næringsparken på Helgelandsmoen. Nå er tiden moden for å innhente nye tanker og idéer om hvordan nye løsninger kan prege fremtidens næringspark, avslutter Morten Pettersen.

"Masterplan Helgelandsmoen": Forward-looking development

How should the large industrial park at Helgelandsmoen best be developed in a forward-looking, way? XPND has challenged three of Norway's leading architectural firms to answer this question.

The renowned architectural firms DARK Architects, Halvorsen & Reine and A-lab, have been given a deadline until end of march this year, to come up with their proposals for possible development directions for Helgelandsmoen Næringspark. The parallel assignment "Masterplan Helgelandsmoen" is an important part of XPND's significant investment in the Ringerike region, after the company became the sole owner of the business park one year ago. This is a unique and strategic area that XPND wants to develop into a forward-looking and sustainable business park.

Good projects often start with a solid business case and a comprehensive approach. With this parallel assignment, we want to map and elucidate possible development directions for the business park based on location, in-place tenants, future infrastructure development and supply of new industry to the region. We will consider rational as well as ambitious ideas related to land use, industries and individual properties. The parallel assignment is the start of a process for an area that we want to develop in various phases going forward, says Morten Pettersen, general manager of XPND.

Helgelandsmoen Business Park has a unique and central location. The park is an important area for the significant growth and development that the new railway, Ringerikesbanen, and the new E16 between Sandvika and Hønefoss (FRE 16) will facilitate in the region. The park currently totals 420,000 sqm with a building mass of approximately 30,000 sqm. 95 percent of the buildings is currently leased to 30 different companies in health, sports, arts / culture, hotels and workshops/car dealership. Of the total area, 39,000 sqm have been sold to Block Watne for residential development, while the area that must be released to FRE16 is estimated at 130,000 sqm. The residual area for the industrial park will then be approx. 250,000sqm. The three architectural firms' proposals will be evaluated by a group of representatives of XPND and their advisor Trippel Eiendom. The group is scheduled to submit its evaluation report by the end of march. The intention of the assignment is that the outcome of the competition will be used as the basis for the areas zoning.

- XPND has in recent years allocated its resources to the Ringerike region, and we are the owner and proponent of the development of several key areas in and around the city Hønefoss. It was therefore an important and right decision for us, when we in January 2019 took over 100 percent of the business park at Helgelandsmoen. Now is the time to gather new thoughts and ideas on how new solutions can characterize the future business park, Morten Pettersen concludes.

 

 

Siste nytt